Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1379/TCHQ-TXNK về xử phạt hành chính và phạt nộp chậm thuế


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

        Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

 


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1379/TCHQ-TXNK
V/v xử phạt hành chính và phạt nộp chậm thuế

         Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
(91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

      Trả lời Công văn số 23/VNS-XNK ngày 9/02/2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về khoản tiền phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp thuế cho phần thuế của chi phí bốc dỡ mà doanh nghiệp chưa cộng vào khi khai báo hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu từ năm 2007 đến 2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


1. Về các khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. Căn cứ quy định nêu trên trong quá trình thực hiện truy thu thuế, nếu xác định có hành vi vi phạm về kê khai trị giá tính thuế thì thực hiện xử phạt theo quy định tại khoản 4 Điều 9, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ-CP, Hoc ke toan).

2. Về các khoản tiền xử phạt chậm nộp:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật quản lý thuế thì người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 105 Luật quản lý thuế thì hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định bị xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật quản lý thuế thì người nộp thuế có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt chậm nộp thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 107 Luật quản lý thuế nếu thuộc hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp thì ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu doanh nghiệp còn bị xử phạt theo quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn nêu trên và hồ sơ cụ thể để xác định khoản phạt chậm nộp theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan kèm đề xuất để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CST, Vụ PC TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).
- Sitemap;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Bài viết liên quan

Design Web GGO