Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1381/TCHQ-TXNK áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

 Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1381/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

                   Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.


          Trả lời công văn số 682/HQHP-TXNK ngày 14/2/2012 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo vướng mắc về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu của mặt hàng theo khai báo là thép góc, thép hình hợp kim Bo (nguyên tố duy nhất để xác định thép hợp kim là nguyên tố Bo có hàm lượng từ 0,0008% trở lên), được cán nóng, chưa tráng phủ mạ, mới 100%. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điểm 3.2, Khoản 3, Mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì: “Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN”. Sitemap;


Vì vậy, đối với trường hợp thép góc, thép hình hợp kim có chức nguyên tố Bo (nguyên tố duy nhất để xác định thép hợp kim là nguyên tố Bo có hàm lượng từ 0,0008% trở lên) nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc nếu:


- Đáp ứng các điều kiện được áp dụng thuế suất ACFTA quy định tại Điều 2 Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính thì thực hiện theo mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 162/2011/TT-BTC.


- Không đáp ứng điều kiện của Thông tư số 162/2011/TT-BTC hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư số 162/2011/TT-BTC cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì áp dụng theo thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
- Hoc ke toan;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Bài viết liên quan

Design Web GGO