Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1446/TXNK-PL về phân loại hàng hóa

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1446/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất BANDO.
(RF No. 3, KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

 

Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 26/CV-BANDO ngày 16/11/2012 của Công ty TNHH sản xuất Bando đề nghị phân loại mã HS cho hàng nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Ngày 12.4.2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; do đó đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn phân loại, áp dụng mã số của Thông tư trên. Cụ thể đối với đề nghị của công ty:

- Trường hợp hàng hóa cần phân loại trước khi nhập khẩu thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8, 9, 10 và 11.

- Trường hợp khi làm thủ tục hải quan, hàng hóa không thể mô tả được tên hàng, đặc tính trực tiếp bằng mắt thường, Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan cùng chủ hàng lấy mẫu hoặc yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật gửi Trung tâm Phân tích, phân loại thuộc Tổng cục Hải quan hoặc Công ty kinh doanh dịch vụ giám định để thực hiện kiểm tra hàng hóa bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật và sử dụng kết quả phân tích, phân loại, kết quả giám định của các cơ quan này để có kết luận kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định (Điều 14, tiết 2.2).

- Đối với trường hợp, hàng hóa đã làm thủ tục hải quan, người khai hải quan không đồng ý với kết luận phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại (Điều 28).

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) thông báo để Công ty TNHH sản xuất Bando biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, PL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Hải Trang

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO