Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 1569/BTC-TCHQ vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

 Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toan


 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc đăng ký DMMT

                     Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Xí nghiệp liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
        (Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, TP Vũng Tàu)

 

         Trả lời công văn số 4528/TM ngày 6/12/2011 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc giải quyết vướng mắc trong quá tình đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu: Điều 12, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị, Sitemap … phục vụ hoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu. Trước khi nhập khẩu hàng hóa miễn thuế doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định.


Trường hợp Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, theo trình bày tại công văn số 4528/TM nêu trên thì dự án có tính đặc thù được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga, việc mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư được Hội đồng liên doanh hai nhà nước họp xem xét ra Nghị quyết hàng năm. Do đó, để tháo gỡ vướng mắc cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Bộ Tài chính đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ Hiệp định giữa hai Chính phủ và Nghị quyết hàng năm của Hội đồng liên doanh (thay thế việc cung cấp Hợp đồng dầu khí và Luận chứng kinh tế kỹ thuật) để thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định.


Khi kết thúc việc nhập khẩu hàng hóa, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro phải thực hiện việc quyết toán hàng hóa miễn thuế theo quy định hiện hành.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro biết và phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Hoc ke toan;
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Bài viết liên quan