Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 2192/BCT-XNK thực hiện quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

 Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanBỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2192/BCT-XNK
V/v thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT

              Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

            Công ty TNHH TM&Du lịch Nghiêm Phát
      Địa chỉ: 29 Tổ 71, P.Thổ Quan, Q.Đống Đa, Hà Nội

 

          Trả lời công văn số 25CV/NP/2012 ngày 01 tháng 3 năm 2012 của công ty TNHH TM & Du lịch Nghiêm Phát về việc xem xét ủy quyền phân phối sản phẩm ô tô nhãn hiệu TOYOTA tại Việt Nam, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Để triển khai thực hiện Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành các công văn hướng dẫn về văn bản ủy quyền như sau:


- Công văn số 4640/BCT-XNK ngày 27/5/2011, mục 2 quy định:


Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là nhà phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó là:


a) Những giấy tờ này được hiểu là hợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối ký giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đó hoặc giấy ủy quyền, giấy chỉ định do hãng sản xuất, hãng sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu hàng hóa cấp cho thương nhân Việt Nam. Sitemap;


b) Trường hợp thương nhân nhập khẩu không có giấy tờ từ các hãng nêu tại điểm a, thương nhân phải nộp Giấy xác nhận từ các hãng nói trên xác nhận không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phân phối và phải nộp một trong những loại giấy tờ như: hợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối, giấy ủy nhiệm, giấy chỉ định được ký kết hoặc được cấp bởi thương nhân nước ngoài có quyền phân phối sản phẩm đó tại khu vực trong đó có Việt Nam.


- Công văn số 8826/BCT-XNK ngày 23/9/2011 quy định bổ sung mục 2b của công văn số 4640/BCT-XNK trên quy định:


Giấy xác nhận từ các hãng sản xuất, sở hữu hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa xác nhận không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phân phối tại mục 2b nêu trên được hiểu là một trong các giấy tờ sau: (i) hợp đồng hoặc các giấy tờ chứng minh các hãng này ủy quyền hoặc chỉ định cho nhà phân phối sản phẩm của mình tại khu vực trong đó có Việt Nam; hoặc (ii) giấy tờ nêu rõ hãng không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phân phối tại thị trường Việt Nam. Các loại giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài.


Căn cứ công thư ngày 09 tháng 11 năm 2011 của công ty Toyota Motor Corp., công ty Ô tô Toyota Việt Nam được chỉ định là pháp nhân duy nhất được quyền nhập khẩu và phân phối các sản phẩm TOYOTA trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, công ty Toyota Motor Corp., chưa cho phép bất cứ pháp nhân/cá nhân nào được quyền nhập khẩu/phân phối sản phẩm mang các nhãn hiệu khác thuộc quyền sở hữu của Toyota Motor Corp. (gồm Lexus, Scion) tại thị trường Việt Nam.


Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương chưa nhận được thông báo nào từ phía công ty Toyota Motor Corp., về việc thay đổi hay bổ sung nhà nhập khẩu/phân phối xe ôtô thương hiệu TOYOTA hay các nhãn hiệu khác thuộc quyền sở hữu của công ty tại thị trường Việt Nam.


Bộ Công Thương thông báo Công ty biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hoc ke toan;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, XNK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Phan Thị Diệu Hà

Bài viết liên quan

Design Web GGO