Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 476/TCHQ-GSQL về việc Hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            

 Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 476/TCHQ-GSQL
V/v Hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất

              Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

        Công ty TNHH Maeda Việt Nam
(Đ/c Số 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

 

          Trả lời công văn số CV/MVC20111102 ngày 02/11/2011 của Công ty TNHH Maeda Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục đối với trường hợp Công ty là đơn vị trúng thầu thiết kế, xây dựng và lắp đặt thiết bị như: máy điều hòa, thang máy, máy phát điện và bàn ghế dùng trong phòng họp cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX), các hàng hóa này có nguồn gốc nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc mở tờ khai hải quan khi cung cấp và lắp đặt cho DNCX:


Căn cứ quy định tại Điều 21, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính Phủ; điểm 20 mục II phần A, điểm 1.3 c.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; khoản 8 Điều 121 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và điểm 1, công văn số 5678/BTC-CST ngày 29/04/2011 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty mua máy điều hòa, thang máy, máy phát điện và bàn ghế dùng trong phòng họp có nguồn gốc nhập khẩu nêu trên để lắp đặt cho DNCX thì phải làm thủ tục hải quan, hoc ke toan;


2. Căn cứ điểm 1.2c.7 mục III phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên thì giá trị hàng hóa cung cấp trên được tính vào tài sản cố định của nhà máy theo giá trị của hợp đồng tổng thầu./. Sitemap;


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo gửi Tổng cục để có hướng dẫn.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Bài viết liên quan