Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 516/TCHQ-TXNK về việc Hướng dẫn Thuế bảo vệ môi trường


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
 

                            
        

Đào tạo kế toán - Học kế toán - Thực hành kế toánBỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------

Số: 516/TCHQ-TXNK
V/v: Hướng dẫn Thuế bảo vệ môi trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

     Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

  

Kính gửi:

               Công ty TNHH San Vi.
(202/8 Linh Trung, KP.3 Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV01/2012 ngày 11/01/2012 của Công ty TNHH San Vi về việc hướng dẫn Thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Luật Thuế bảo vệ môi trường thì Luật Thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế bảo vệ môi trường thì: “Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này”; Sitemap;

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2012 hướng dẫn một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường thì: “Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ xăng dầu nhập khẩu để bán quy định tại khoản 4 Điều này”.

Trường hợp Công ty TNHH San Vi là đơn vị xuất khẩu hàng hóa thì hàng hóa xuất khẩu không thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường. Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan Tây Ninh để được xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH San Vi được biết.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Hoc ke toan;
- P. TCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh (để t/h);
- Lưu VT, TXNK-CST (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO