Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                 TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ


Đào tạo kế toán ngắn hạn - Học kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội ?BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 5996/TCHQ-TXNK

V/v: xác định TGTT hàng xuất khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

  

 

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

              (Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, Quận Đống Đa)

  

Trả lời công văn số 5778/VINACOMIN-KT ngày 10/11/2011 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung nêu tại điểm 1:

Về chi phí nhân công vận hành cẩu tàu, tiếp theo nội dung công văn số 5533/TCHQ-TXNK ngày 03/11/2011, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

- Nếu khoản chi phí này đã nằm trong giá thực tế hàng xuất khẩu thì không phải cộng vào, cũng không được loại trừ ra khi xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu.

- Nếu khoản chi phí này chưa nằm trong giá thực tế hàng xuất khẩu thì phải cộng vào trị giá tính thuế hàng xuất khẩu.

2. Về nội dung nêu tại điểm 2:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán tại thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F).

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo điều kiện giao hàng CNF thì trị giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu không bao gồm chi phí vận tải quốc tế theo chứng từ vận tải thực tế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Tập đoàn được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).
- Trung tâm dạy thực hành kế toán;
- Trung tâm đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội;
- Trung tâm đào tạo kế toán tại Hà Nội

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Bài viết liên quan