Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 6573/TCHQ-TXNK xác định phí bản quyền

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6573/TCHQ-TXNK
V/v xác định phí bản quyền

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam.
(34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số KNTCHQ-12-11/2012 ngày 12/11/2012 của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam về việc phí bản quyền liên quan quyền sử dụng nhãn hiệu thương mại L’oreal/Garnier ở Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại tiết 1.2.5.1 điểm 1.2.5 khoản 1 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính: Phí bản quyền là khoản phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu nếu khoản phí bản quyền đó liên quan đến chính hàng hóa nhập khẩu, là điều kiện ràng buộc để có được giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu và chưa được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của hàng hóa nhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế.

Đề nghị Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam căn cứ hồ sơ cụ thể, đối chiếu với các quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn khai báo, xác định khoản phí bản quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO