Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 6604/TCHQ-TXNK xử lý hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế giá trị gia tăng phát hành chưa đúng quy định

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6604/TCHQ-TXNK
V/v xử lý hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT phát hành chưa đúng quy định

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại công văn số 2913/HQHCM-TXNK ngày 13/09/2012 Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có phản ánh việc Chi nhánh số 3 - Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm Duy Anh - cửa hàng thời trang 15 Ngô Quyền phát hành hóa đơn theo mẫu hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế cho nước ngoài trong khi chưa được công nhận là địa điểm bán hàng thí điểm hoàn thuế. Ngày 19/09/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4967/TCHQ-TXNK đề nghị Cục thuế TP.Hà Nội xử lý trường hợp vi phạm trên.

Cục Thuế TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, xử lý việc sử dụng hóa đơn tại đơn vị bán hàng trên và có công văn số 29795/CT-KK&KTT ngày 19/11/2012 đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp các hồ sơ chứng minh việc Chi nhánh số 3 - Công ty TNHH thời trang và mỹ phẩm Duy Anh - cửa hàng thời trang 15 Ngô Quyền sử dụng hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế không đúng quy định để Cục thuế TP. Hà Nội xác nhận và có hướng xử lý cụ thể.

Do Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là đơn vị phát sinh vướng mắc nêu trên nên Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trực tiếp cung cấp các hồ sơ có liên quan gửi Cục thuế Hà Nội để Cục thuế có biện pháp xử lý (gửi kèm bản sao công văn 29795/CT-KK&KTT)

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO