Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 6637/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định dự án đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6637/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thép Hòa Phát.
(Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 10.08/CV-THP ngày 28/08/2012 của Công ty cổ phần thép Hòa Phát về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn II (được đổi tên từ dự án đầu tư Nhà máy luyện và cán thép tấm Kinh Môn), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định, thì: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP (được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP), được miễn thuế nhập khẩu.

- Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: "Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại".

Đối chiếu với các quy định nêu trên, việc ưu đãi đối với dự án đầu tư Nhà Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát giai đoạn II được thực hiện như sau:

- Trường hợp công đoạn sản xuất phôi thép quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000056 ngày 30/11/2007 thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 23/01/2009, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 15/8/2011 và lần 3 ngày 01/6/2012 của dự án không thay đổi mục tiêu ban đầu thì tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên.

- Trường hợp công đoạn luyện gang được bổ sung vào mục tiêu của dự án tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 3 ngày 01/6/2012 thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho luyện gang được miễn thuế nhập khẩu.

- Trường hợp công đoạn sản xuất thép xây dựng được thay đổi tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi lần 2 năm 2011 không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư do đó không được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thép Hòa Phát biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Vụ Pháp chế (Bộ) (để biết);
- Cục Hq: Hải Phòng, Lạng Sơn (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (06 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO