Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 909/TCHQ-TXNK áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

  Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toan


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 909/TCHQ-TXNK
V/v: Áp dụng Biểu thuế VJ

              Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

               Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
    (Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

          Trả lời công văn số 86/2012/TMV-PPLD ngày 21/02/2012 của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam về vướng mắc trong việc áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 22/02/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 2230/BTC-TCHQ hướng dẫn việc áp dụng các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, trong đó có Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2009 - 2012 ban hành kèm theo Thông tư số 158/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan gửi kèm công văn số 2230/BTC-TCHQ nêu trên để Công ty Ô tô Toyota Việt Nam biết, nghiên cứu, áp dụng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Học kế toán;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).
-
Sitemap;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Bài viết liên quan

Design Web GGO