Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 926/TCHQ-TXNK về giá tính thuế hàng nhập khẩu


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

  Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toan


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 926/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

                 Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh


          Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 237/HQHCM-TXNK ngày 01/02/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giá tính thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu có yếu tố giảm giá của Công ty TNHH Thần Châu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn tại công văn số 3449/TCHQ-KTTT ngày 12/6/2009 đối với trường hợp của Công ty TNHH tư vấn Hợp Phát tương tự như trường hợp của Công ty TNHH Thần Châu. Sitemap;


Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:


1. Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, thời điểm đăng ký tờ khai tương ứng với thời điểm có hiệu lực của hai Thông tư nêu trên và hướng dẫn tại công văn số 3449/TCHQ-KTTT ngày 12/6/2009 của Tổng cục Hải quan để xác định trị giá tính thuế đối với các lô hàng nhập khẩu của hợp đồng nguyên tắc có yếu tố giảm giá về số lượng hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định.


2. Xem xét thời hiệu giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Học kế toán;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Bài viết liên quan

Design Web GGO