Thuế xuất nhập khẩu


Công văn 941/TCHQ-TXNK về phân loại và tính thuế xuất khẩu khoáng sản


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

 Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toan


 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 941/TCHQ-TXNK
V/v phân loại và tính thuế xuất khẩu khoáng sản

                  Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

           Kính gửi:

   Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo
   (Đ/c: xóm 11, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)

          Trả lời công văn số 41-2012/Cv-NPM ngày 21/02/2012 của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo đề nghị phân loại áp mã số và thuế suất thuế xuất khẩu của một số sản phẩm khoáng sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì các sản phẩm khoáng sản của Công ty có thể tham khảo các nhóm:


1. Tinh quặng đồng: nhóm 26.03


2. Bismut kim loại: nhóm 81.06


3. Bismut xementit hóa: nhóm 81.06


4. Tinh quặng Scheelite: nhóm 26.11


5. Flourspar cấp axit (với hàm lượng Canxi florua > 97%): nhóm 25.29


6. Ammonium Paratungstate: nhóm 26.11 hoặc nhóm 28.41


7. Oxit Vonfarm xanh lục: nhóm 26.11 hoặc nhóm 28.25


Do hàng hóa của Công ty là các sản phẩm khoáng sản nên cần phải phân tích, giám định hàng hóa thực tế để xác định rõ nguồn gốc chế biến và quy trình chế biến mới đủ căn cứ xác định mã số. Sitemap


Đề nghị Công ty tham khảo ý kiến nêu trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Học kế toán;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Bài viết liên quan