Văn bản pháp luật


Công văn 2037/TCT-CS về chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2037/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

Hiệp hội Bông sợi Việt Nam.
(Địa chỉ: tầng 10, tòa nhà Vinatex Tài nguyên, số 10 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13/2012/CV-VCOSA ngày 27/03/2012 của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 54 và Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định:

Điều 54 về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động: "Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của Luật công nghiệp …".

Điều 55. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp: "Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế …"

Căn cứ Điều 41 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết luật doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh: "Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Tại điểm 2.18.b2, mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "2.18 Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau: Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh:

b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn".

Tại điểm 5 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn: Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.

Tại Khoản 6 Điều 5 Chương I Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn".

Đối với những vướng mắc phát sinh về thuế GTGT, đề nghị Hiệp hội hướng dẫn Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội căn cứ văn bản nêu trên và hồ sơ cụ thể, liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội Bông sợi Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO