Văn bản pháp luật


Công văn 4151/TCT-KK khôi phục mã số thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4151/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1243/CT-KT&KTT đề ngày 15/08/2012 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị khôi phục lại mã số thuế do việc giải tỏa thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 2, Điều 165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Điều 59, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007; khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định: "Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại";

Quyết định số 1403/QĐ-TCT ngày 01/9/2010 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Qua kiểm tra hồ sơ, trường hợp Công ty TNHH MTV Huỳnh Hiệp Phát (MS:1101330084) không hoạt động tại trụ sở, không kê khai thuế quá thời hạn 6 tháng liên tục kể từ khi thành lập và ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục không có thông báo với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh. Chi cục thuế TP. Tân An đã có biên bản xác minh cơ sở bỏ địa chỉ kinh doanh đối với doanh nghiệp trên và có Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh gửi Sở KH&ĐT tỉnh Long An theo quy trình trao đổi thông tin. Cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đóng mã số thuế của doanh nghiệp (trạng thái 01: đối tượng ngừng hoạt động và đã đóng cửa mã số thuế) do doanh nghiệp không nợ thuế.

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ đóng mã số thuế của doanh nghiệp thì Công ty TNHH MTV Huỳnh Hiệp Phát (MS: 1101330084) bị xử phạt hành chính về việc không kê khai thuế và không đủ điều kiện mở mã số thuế. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh theo đúng quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Long An rà soát việc quản lý người nộp thuế trên địa bàn và phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, thực hiện việc cấp, đóng mã số thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT tỉnh Long An;
- Chi cục thuế TP. Tân An;
- Cục CNTT (để biết);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO