Văn bản pháp luật


Công văn 4154/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4154/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam.

Trả lời công văn số 5042/TGĐ-NHCT11 ngày 10/7/2012 của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam về việc hướng dẫn đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm b, Khoản 16, Điều 4, Chương 1, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

b) Tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật”.

- Tại Khoản 1, Điều 47, Chương V, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“1. Được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển những tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa thành sở hữu của công ty cổ phần”.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ đơn vị gửi thì trường hợp của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ với các lý do sau:

1. Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đồng thời xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì không phải là trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nay đăng ký lại.

2. Đối với đất, nhà thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp phải là đất, nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. Theo đó, tài sản là đất của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam trong trường hợp này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO