Văn bản pháp luật


Công văn 4156/TCT-CS về gia hạn nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4156/TCT-CS
V/v gia hạn nộp thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 484/CT-QLN ngày 08/06/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc gia hạn nộp thuế đối với các nhà thầu thực hiện Dự án đường hành lang ven biển phía Nam theo quy định tại điểm 1.d Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xác định nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33 và Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội thì: Dự án đường hành lang ven biển phía Nam được đầu tư theo Quyết định số 2797/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2007 của Bộ Giao thông Vận tải từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á; vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc; Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là dự án sử dụng nguồn vốn từ NSNN đã được bố trí trong dự toán chi NSNN."

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2797/QĐ-BGTVT nêu trên thì chủ đầu tư là Cục Đường bộ Việt Nam. Như vậy, văn bản xác nhận của chủ đầu tư trong hồ sơ xin gia hạn nộp thuế là văn bản xác nhận của Cục Đường bộ Việt Nam.

2. Đối tượng được gia hạn nộp thuế.

Tại điểm 1.d Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý thuế quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế:

“Người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp thuế là nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nếu thực hiện thi công các công trình sử dụng nguồn vốn NSNN đã được bố trí trong dự toán chi NSNN nhưng chưa được NSNN thanh toán nên không có nguồn để nộp thuế dẫn đến còn nợ thuế thì thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

3. Tại khoản 1 Điều 3 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội quy định:

“Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp người nộp thuế (bao gồm nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với chủ đầu tư để thực hiện hoạt động tư vấn, thiết kế, thẩm định, giám sát thi công xây dựng công trình phục vụ Dự án đường hành lang ven biển phía Nam - Dự án sử dụng nguồn vốn từ NSNN đã được bố trí trong dự toán chi NSNN và NSNN bố trí vốn đối ứng để nộp thuế nhưng chưa được NSNN thanh toán thì người nộp thuế thuộc đối tượng được xét gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm 1.d Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang kiểm tra thực tế hợp đồng, hồ sơ cụ thể để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, NSNN-BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO