Văn bản pháp luật


Công văn 4180/TCT-KK vướng mắc khi thực hiện Thông tư 28/2011/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4180/TCT-KK
V/v vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 28/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Ngày 31/10/2012, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1102/CT-KK&KTT ngày 24/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Sơn La đề nghị giải đáp vướng mắc trong khi triển khai thực hiện Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, về vấn đề này Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Theo quy định tại mục 1 Công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 24 Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: “Phạm vi thực hiện khấu trừ thuế GTGT: Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA)... , Bộ Tài chính đã ban hành mẫu “Giấy rút vốn đầu tư” C3-01/NS ban hành kèm theo công văn trên thay thế cho mẫu số C3-01/NS ban hành kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện.

Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp bán hàng vãng lai ngoại tỉnh quy định tại khoản 1, khoản 6 Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định của công văn 17848/BTC-TCT, do đó không thể thanh toán, khấu trừ thuế, áp dụng mẫu C3-01/NS.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO