Văn bản pháp luật


Công văn 4187/TCT-CS về giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4187/TCT-TS
V/v giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Trả lời công văn số 2331/PCLĐ-TCKT ngày 27/8/2012 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc đề nghị hướng dẫn đối tượng được giảm tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2, Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.

1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất)”.

- Tại Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:

“1. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 ngày 12 năm 2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ”.

Căn cứ quy định nêu trên nếu Công ty Điện lực Lâm Đồng được Nhà nước cho thuê đất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 2/11/2011 theo quy định tại Nghị đinh số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ thì công ty thuộc đối tượng được giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2, Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Điện lực Lâm Đồng được biết và liên hệ với cơ quan chức năng ở địa phương để được hướng dẫn cụ thể theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO