Văn bản pháp luật


Công văn 4188/TCT-CS về hóa đơn, chứng từ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4188/TCT-CS
V/v Hóa đơn, chứng từ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8210/CT-HTr ngày 24/4/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc lập hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Citibank N.A - Chi nhánh Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và Khoản 8.đ Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về loại và hình thức hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì:

“Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan” là một loại hoá đơn.

Ngày 28/3/2011, Tổng cục Thuế có công văn số 1005/TCT-CS hướng dẫn chung các tỉnh, thành phố về mẫu hóa đơn, chứng từ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất xử lý của Cục thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 8210/CT-HTr nêu trên: trường hợp Ngân hàng Citibank N.A - Chi nhánh Hà Nội có hoạt động kinh doanh ngoại tệ thì các nội dung thể hiện trên chứng từ giao dịch tự in phải phù hợp với thông lệ quốc tế (thông tin giao dịch, thông tin phí đã được xây dựng trong chương trình giao dịch, khi hoàn thành giao dịch chứng từ hiển thị nội dung giao dịch và các tiêu chí cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên, thông tin về thuế (số tiền giao dịch, tổng số tiền thanh toán thực hiện phát sinh thu phí dịch vụ) đã hiển thị đầy đủ trên chứng từ, trên mỗi một chứng từ có một tham chiếu giao dịch xác định đảm bảo tính duy nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng được yêu cầu quản lý và phù hợp với mục tiêu tăng cường sự chủ động cho doanh nghiệp) thì Ngân hàng được sử dụng chứng từ giao dịch hiện hành kiêm hóa đơn bán hàng với tên gọi “Chứng từ giao dịch”.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC - BTC;
- Vụ TVQT, PC - TCT;

hoc ke toan thue
học kế toán trưởng

- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO