Văn bản pháp luật


Công văn 4389/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4389/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cc thuế nhận được công văn số 3041/CT-THDT ngày 6/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị hướng dẫn xác định đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 13, Điều 4, Chương 1, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“13. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh”.

- Tại Điều 2, Chương 1, Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang, nhân dân quy định tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân như sau:

“Tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân là những tài sản nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gồm:

1. Tài sản đặc biệt.

2. Tài sản chuyên dùng.

3. Tài sản phục vụ công tác quản lý.

4. Danh mục cụ th tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định”.

- Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 3, Chương 1, Nghị định số 106/2009/NĐ-CP nêu trên quy định:

“3. Tài sản phục vụ công tác quản lý là tài sản sử dụng trong công tác, huấn luyện, nghiệp vụ, học tập của đơn vị vũ trang nhân dân, gồm:

b) Xe ô tô chỉ huy, xe ô tô phục vụ công tác, các loại phương tiện giao thông vận tải khác”.

- Tại Khoản 1, Điểm a, Khoản 2, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe quy định cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký xe như sau:

“1. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tổ chức đăng ký xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó; ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương t chức đăng ký các loại xe sau đây (trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này):

a) Ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc; xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên hoặc xe có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước và các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, kế cả xe quân đội làm kinh tế có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công an tỉnh Phú Thọ được Bộ Công an cho phép mua 10 xe ô tô phục vụ công tác nghiệp vụ theo Quyết định số 2578/QĐ-BCA-H41 ngày 19/6/2012 thì toàn bộ 10 xe ô tô của Công an tỉnh Phú Thọ là tài sản phục vụ công tác quản lý của cơ quan công an do Công an tỉnh Phú Thọ cấp giấy đăng ký theo phân cấp quản lý của Bộ Công an thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định tại Khoản 14, Điều 3, Chương 1, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP nêu trên. Trường hp nếu Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã thu lệ phí trước bạ các xe ô tô nêu trên thì thực hiện thoái trả theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Pháp chế (BTC);
-
Vụ Pháp chế (TCT);
-
Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO