Văn bản pháp luật


Công văn 4586/TCT-CS giải đáp chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4586/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 1560/CT-QLTĐ ngày 13/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc xác định giá thóc tính thuế nhà đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 5, Mục II, Thông tư số 83TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ về thuế nhà, đất

"5. Giá thu thuế đất:

Thuế đất thu bằng tiền theo giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp của vụ cuối năm liền trước năm thu thuế và báo cáo cho Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) biết".

- Tại Luật quản lý thuế quy định

+ Tại Khoản 2, Điều 7 quy định nghĩa vụ người nộp thuế như sau:

"2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế".

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 8 quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế như sau:

"1. Tổ chức thực hiện thu thuế theo quy định của pháp luật.

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế.

3. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; công khai mức thuế phải nộp của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn".

+ Tại Khoản 3, Điều 110, quy định thời hạn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

"3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước".

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận do cơ quan thuế chưa có thông báo thu hàng năm nên số thuế của các năm từ 2005 đến năm 2010 không xem là nợ thuế và được xác định theo giá thóc lập bộ hàng năm. Đề nghị Cục Thuế căn cứ giá thóc của từng năm để xác định số thuế phải nộp tương ứng của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Bài viết liên quan

Design Web GGO