Văn bản pháp luật


Công văn 4665/TCT-CS trả lời chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4665/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 4420/CT-TTr ngày 18/9/2012 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc xác định số lao động để làm căn cứ xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I, Phần II, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động quy định:

"1. Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo Điều 5 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau:

- Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp;

- Đối với hợp tác xã là Chủ nhiệm hợp tác xã, đối với Liên hiệp hợp tác xã là Giám đốc Liên hiệp hợp tác xã;

- Đối với các cơ quan, tổ chức, các chi nhánh, các văn phòng đại diện (gọi chung là tổ chức) của quốc tế hoặc nước ngoài đóng tại Việt Nam là người đứng đầu tổ chức (Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng, Trưởng đại diện…).

- Đối với cá nhân, hộ gia đình là người trực tiếp sử dụng lao động.

Trường hợp những người có thẩm quyền không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, trừ trường hợp đã quy định về phân cấp quản lý nhân sự. Riêng đối với người sử dụng lao động là cá nhân thì không được ủy quyền".

Đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ vào quy định nêu trên và thực tế đối với trường hợp của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh để xác định cho phù hợp. Trường hợp không thể xác định được, đề nghị Cục thuế liên hệ trực tiếp với Sở Lao động thương binh và Xã hội để được hướng dẫn xác định cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tây Ninh biết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Bài viết liên quan