Văn bản pháp luật


Công văn 6663/TCHQ-TVQT thông báo phát hành tờ khai mới

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6663/TCHQ-TVQT
V/v thông báo phát hành TK mới

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 2/11/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành các mẫu tờ khai nghiệp vụ mới, Tổng cục Hải quan thông báo phát hành các mẫu tờ khai thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư nêu trên như sau:

1. Các mẫu tờ khai gồm:

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (ký hiệu HQ/2012-XK). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (ký hiệu HQ/2012-NK). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

- Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu (ký hiệu PLTK/2012-XK). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

- Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu (ký hiệu PLTK/2012-NK). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

- Tờ khai hàng hóa quá cảnh (ký hiệu HQ/2012-QC). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2012.

- Phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh (ký hiệu HQ/2012-PLQC). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2012.

- Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (ký hiệu HQ/2012-KNQ). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

- Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (ký hiệu PLHQ/2012-KNQ). Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

2. Cấp phát, quản lý, sử dụng các loại tờ khai:

- Cục Hải quan các tỉnh thành phố có thể cung cấp cho người khai hải quan các mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai in sẵn (do Tổng cục Hải quan in và phát hành) hoặc hướng dẫn người khai hải quan tự in tờ khai, phụ lục tờ khai trên hệ thống thông tin khai hải quan, trang website của cơ quan Hải quan đối với các mẫu tờ khai: tờ khai hàng hóa xuất khẩu, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu, tờ khai và phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

- Các mẫu tờ khai được phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 51/2012/TT-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 2/11/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành các mẫu tờ khai nghiệp vụ mới sẽ được Tổng cục Hải quan cấp phát trực tiếp đến từng đơn vị sử dụng căn cứ theo số liệu báo cáo tình hình nhập xuất tồn ấn chỉ của các đơn vị đến ngày 30/9/2012. Riêng những đơn vị không có nhu cầu sử dụng tờ khai hoặc không phát sinh nhu cầu đến 30/9/2012 sẽ không có trong danh sách cấp phát trực tiếp tờ khai đợt này. Trường hợp các đơn vị có phát sinh nhu cầu, đề nghị liên hệ với Tổng cục Hải quan để được nhận ấn chỉ.

- Việc cấp phát, quản lý và sử dụng tờ khai được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3128/QĐ-BTC ngày 30/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ trong ngành Hải quan.

- Khi chuyển sang sử dụng mẫu tờ khai mới, các đơn vị tiến hành thu hồi, kiểm kê mẫu các tờ khai cũ đã hết giá trị sử dụng, báo cáo Tổng cục để thanh hủy theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- KBNN, Cục thuế, Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TVQT(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Quý Khanh

 

Bài viết liên quan

Design Web GGO