Văn bản pháp luật


Công văn số: 5463/TCT-CS V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên

BỘ TÀI CHÍNH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------                                                                           -------

Số: 5463/TCT-CS
V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên
Hà Nội, ngày 05  tháng 12  năm 2014


                    Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

    Trả lời Công văn số 3666/CT-TTHT ngày 6/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về thuế suất thuế tài nguyên đối với đất phù sa của Công ty TNHH thương mại Chiến Thắng khai thác để cung cấp cho Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao làm nguyên liệu phụ gia sản xuất sản phẩm NPK, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
    Căn cứ Biểu mức thuế suất thuế Tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013 /UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của ủy ban thường vụ Quốc hội thì các thuế suất đối với khai thác tài nguyên đất quy định như sau:
    "Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: 4%
    Đất làm gạch: 10%
    Khoáng sản không kim loại khác: 5%. "
    Căn cứ quy định nêu trên, sản phẩm đất phù sa để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm NPK thuộc nhóm Khoáng sản không kim loại khác thì được áp dụng mức thuế suất là 5% theo quy định tại Nghị quyết số 712/2013 /UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nêu trên.
    Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.
 Nơi nhận:                                                                     KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                    PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Thứ Trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Pháp Chế, Vụ CST  (BTC);
- Vụ Pháp Chế - TCT;
- Vụ Kê khai và Kế Toán Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).   
                                                                                                 Cao Anh Tuấn

Bài viết liên quan

Design Web GGO