Văn bản pháp luật


Công văn Số: 5469/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán CHLB Đức

 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------                           ---------------
 
 
Số: 5469/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán CHLB Đức Hà Nội, ngày 5  tháng 12  năm 2014
 
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội
 
Trả lời Công văn số 57122/CT-KK&KTT ngày 06/11/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán CHLB Đức. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Chương VII Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ:
"2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT
- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao.
- Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-2/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và Bảng kê thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam theo mẫu số 01-3/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.
- Bản gốc kèm theo 02 (hai) bản chụp hóa đơn GTGT có đóng dấu của cơ quan đại diện. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hóa đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT".
Căn cứ hướng dẫn trên thì Cơ quan Thuế không lưu bản chính hóa đơn GTGT trong hồ sơ hoàn thuế theo quy chế miễn trừ ngoại giao đối với Đại sứ quán. Do vậy, để tạo thuận lợi trong thủ tục hoàn thuế cho cơ quan ngoại giao đối với trường hợp cơ quan ngoại giao phải sử dụng hóa đơn bản chính để thực hiện các thủ tục hành chính khác, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội tại Công văn số 57122/CT-KK&KTT ngày 06/11/2014, cụ thể như sau:
Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức tại Hà Nội được sử dụng các hóa đơn mua xe máy là bản copy có đóng dấu sao y bản chính của Đại sứ quán khi thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT theo quy chế miễn trừ ngoại giao.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.
 
 
 
Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Lưu: VT, KK (2b).
 
 
 
 
 
 
Trần Văn Phu
 

Bài viết liên quan

Design Web GGO