Văn bản pháp luật

Thông tư 05/VBHN-BTC hợp nhất văn bản về Thuế TNCN

Thông tư 05/VBHN-BTC hợp nhất văn bản về Thuế TNCN

THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thông tư Số: 01/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư Số: 01/2016/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ Số: 01/2016/TT-BLĐTBXH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
 

Thông tư Số: 21/2016/TT-BTC

Thông tư Số: 21/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ: 21/2016/TT-BTCHƯỚNG DẪN VỀ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2015/NĐ-CP NGÀY 3/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Thông tư Số: 53/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ Số: 53/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ Số: 53/2016/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

Công văn Số: 1166 /TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại.

Công văn Số: 1166 /TCT-TNCN  V/v hướng dẫn về thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 113/CT-TNCN ngày 25/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Định vướng mắc về xác định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 801/TCT- TNCN V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT

Công văn số 801/TCT- TNCN V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

 

Công văn Số: 5469/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán CHLB Đức

Công văn Số: 5469/TCT-KK
Số: 5469/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán CHLB Đức. Trả lời Công văn số 57122/CT-KK&KTT ngày 06/11/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT đối với Đại sứ quán CHLB Đức. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn Số: 5463/TCT-CS V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên

Công văn Số: 5463/TCT-CS V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên

Công văn Số: 5463/TCT-CS V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên. Trả lời Công văn số 3666/CT-TTHT ngày 6/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về thuế suất thuế tài nguyên đối với đất phù sa của Công ty TNHH thương mại Chiến Thắng khai thác để cung cấp cho Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao làm nguyên liệu phụ gia sản xuất sản phẩm NPK, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

Công văn số: 5463/TCT-CS V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên

Công văn Số: 5463/TCT-CS V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên

Công văn Số: 5463/TCT-CS V/v Vướng mắc về xác định thuế suất thuế tài nguyên. Hà Nội, ngày 05  tháng 12  năm 2014

Công văn số: 16855 /BTC-TCT V/v hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF)

hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF)
Công văn số: 16855 /BTC-TCT V/v hướng dẫn thủ tục miễn thuế đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF). Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư ASEAN+3 (CGIF) đề nghị hướng dẫn về cơ chế miễn thuế đối với các hoạt động và giao dịch của CGIF. Đối với vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau
Page 2/43Prev12345Next

Design Web GGO