Văn bản pháp luật

Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012
Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Công văn 2967 /TCT-CS giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012 về thuế TNDN

Công văn 2967 /TCT-CS giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012 về thuế TNDN
Công văn 2967 /TCT-CS ngày 17 tháng 8 năm 2012 giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.

Thông tư 129/2012/TT-BTC về thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, hành nghề kế toán

Thông tư 129/2012/TT-BTC về thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, hành nghề kế toán
Thông tư 129/2012/TT-BTC về thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, hành nghề kế toán

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP
Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP

Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trả lời công văn số 242/CT-TNCN ngày 23/5/2012 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh. 

Công văn 2037/TCT-CS về chính sách thuế

Hướng dẫn về chính sách thuế Công văn 2037/TCT-CS
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13/2012/CV-VCOSA ngày 27/03/2012 của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế.

Công văn 2017/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 2017/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 107/CT-TH.NV.DT ngày 26/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Trả lời công văn số 596/CT-THNVDT ngày 17/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn 7908/BTC-TCHQ về thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

Công văn 7908/BTC-TCHQ về thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu xuất nhập khẩu
Trả lời công văn số 71/2012/HHDM ngày 24/4/2012 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu.