Văn bản pháp luật

Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012
Thông tư 140/2012/TT-BTC về ban hành một số chính sách miễn giảm thuế năm 2012

Công văn 2967 /TCT-CS giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012 về thuế TNDN

Công văn 2967 /TCT-CS giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012 về thuế TNDN
Công văn 2967 /TCT-CS ngày 17 tháng 8 năm 2012 giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.

Thông tư 129/2012/TT-BTC về thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, hành nghề kế toán

Thông tư 129/2012/TT-BTC về thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, hành nghề kế toán
Thông tư 129/2012/TT-BTC về thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, hành nghề kế toán

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP
Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP

Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trả lời công văn số 242/CT-TNCN ngày 23/5/2012 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh. 

Công văn 2037/TCT-CS về chính sách thuế

Hướng dẫn về chính sách thuế Công văn 2037/TCT-CS
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13/2012/CV-VCOSA ngày 27/03/2012 của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế.

Công văn 2017/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 2017/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 107/CT-TH.NV.DT ngày 26/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Trả lời công văn số 596/CT-THNVDT ngày 17/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn 7908/BTC-TCHQ về thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

Công văn 7908/BTC-TCHQ về thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu xuất nhập khẩu
Trả lời công văn số 71/2012/HHDM ngày 24/4/2012 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu. 

Design Web GGO