Văn bản pháp luật


Công văn số: 5005/TCT-CS V/v chính sách thuế

 BỘ TÀI CHÍNH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 -----                                                               ---------------
 
Số: 5005/TCT-CS                             Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014
V/v: Chính sách thuế.
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ
Trả lời công văn số 3686/CT-HCQTTVAC ngày 06/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 5, Điểm b Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 11, Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
“Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn
2. Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư này.
d) Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế không thuộc đối tượng nêu tại điểm a, điểm b khoản này và không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế thì được tạo hóa đơn đặt in theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này.”
“Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in
1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:
b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”
“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế
1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:
a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.
d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;
đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.”
“Điều 32. Hiệu lực thi hành
2. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.”
Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế thì hiện tại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ các hợp tác xã dịch vụ điện, nước; các trung tâm đào tạo lái xe đang kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, đã sử dụng hóa đơn đặt in thuộc đối tượng sử dụng rất nhiều hóa đơn GTGT mang tính đặc thù (hóa đơn GTGT đặt in thu tiền điện, nước để in dữ liệu của các hộ sử dụng điện, nước từ phần mềm theo dõi của đơn vị; hóa đơn GTGT thu tiền học phí).
Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tại công văn số 3686/CT-HCQTTVAC ngày 06/10/2014: Trường hợp các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, đang sử dụng hóa đơn đặt in, không thuộc diện rủi ro cao về thuế, không có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý được tiếp tục đặt in hóa đơn để sử dụng.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.
 
 
Nơi nhận:                            KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                          PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).
 
 
                                                   Cao Anh Tuấn

Bài viết liên quan