Văn bản pháp luật


Số: 5036/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh

 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------     ---------------
 
 
Số: 5036/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014
 
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhằm giải quyết một số nội dung vướng mắc tại Công văn số 3689/TCT-KK ngày 29/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh, tiếp theo, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau:
1. Về khai thuế GTGT:
Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có phát sinh hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các hoạt động bán hàng của đơn vị theo quy định hiện hành.
Riêng đối với hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh: doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh mua và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế do cơ quan thuế phát hành, thực hiện khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. Trên mẫu 01/GTGT này, đề nghị Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp hướng dẫn đơn vị chỉ khai các chỉ tiêu liên quan đến doanh thu và số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế: chỉ tiêu số [30], [31], [32], [33], [36], [40a] và [40]. Các chỉ tiêu khác, đơn vị không được kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT nêu trên.
Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh tương ứng với kỳ khai thuế GTGT đang thực hiện. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh theo quý.
2. Đặt in hóa đơn để bán cho người nộp thuế:
Đề nghị Cục Thuế rà soát, xác định nhu cầu mua hóa đơn của các đối tượng tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh nước ngoài. Căn cứ tình hình thực tế, Cục Thuế lên kế hoạch in hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để xem xét, giải quyết./.
 
 
Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS, TTHT, Cục CNTT (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b). Trần Văn Phu
 

Bài viết liên quan