Văn Khấn Phóng Sinh: Cầu Bình An Cho Tâm Hồn

Văn Khấn Phóng Sinh

Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn và được thêm thọ mạng.

Nếu bạn muốn nuôi dưỡng tâm từ bi và tràn đầy yêu thương, hãy cùng nhau thực hiện nghi thức phóng sinh. Đây không chỉ làm tăng thêm sự phúc báu trong cuộc sống hiện tại mà còn kết duyên cho chúng sinh với Phật Pháp. Vậy, hãy cùng xem qua hướng dẫn phóng sinh dưới đây để đạt được lợi ích tuyệt vời từ nghi thức này.

Mục Đích Của Phóng Sinh

  • Tu tâm từ bi và thương tưởng chúng sinh sắp bị mất mạng trong cõi súc sinh.
  • Kết duyên cho chúng sinh với Phật Pháp trong cõi súc sinh.
  • Tăng thêm phúc báu và hồi hướng cho các sự việc thiện trong gia đình, để chuyển hóa và sớm như mong muốn.
  • Cầu hạnh phúc cho gia đình tín đồ và lợi ích chúng sinh.

Cách Thức Thực Hiện Phóng Sinh

  • Mua hoặc mang về con vật phóng sinh ngay. Khi thả con vật, không cần thắp hương, chỉ cần chắp tay và hướng tâm lên hư không khấn bạch.

Bạch Phật – Nghi Thức Phóng Sinh

Chắp tay và để con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ. Sau đó, bạn có thể đọc nghi thức sau:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

Con/chúng con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con/chúng con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

Con/chúng con mua mạng những chúng (loại con vật) này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng. Con/chúng con xin nguyện hướng cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát khỏi nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân và chúng sinh. Con/chúng con xin nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (loại con vật) này, luôn trợ duyên cho nhau và tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho đến ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp từ vô thủy kiếp mà con/chúng con và gia đình đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình. Nguyện phúc lành này sẽ giúp con/chúng con và gia đình tiêu trừ được quả báo giam cầm và tổn hại đến thân thể và tính mạng do các ác nghiệp mà con/chúng con và gia đình đã gây tạo. Con/chúng con xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm và không bị tổn hại đến thân thể và tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được sức khỏe và được sống lâu, đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con và gia hộ cho chúng (loại con vật) này, được như nguyện hồi hướng của con/chúng con.

Nếu muốn hồi hướng cho vong linh nào, hãy đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Hồi Hướng – Thả Tất Cả Chúng Sinh

Hãy nhớ chúng sinh được giải thoát và tham gia vào khoản công đức đặc biệt mà bạn đã tích lũy. Hãy đọc những dòng sau để hoàn thành nghi thức phóng sinh:

Phóng sinh tu tập, công đức có bấy nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

Tam Tự Quy – Hướng Nguyện Đến Chư Phật, Pháp và Tăng

Cuối cùng, hãy đọc Tam Tự Quy để thể hiện sự quy y và tâm ý hướng nguyện của bạn đến chư Phật, Pháp và Tăng:

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn và phát tâm Vô Thượng. (1 chuông, 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng và trí tuệ như biển. (1 chuông, 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng và không ngại khó khăn. (3 chuông, 1 lễ)

Phóng Sinh Với Gia Đình

Khi gia đình cùng thực hiện nghi thức phóng sinh, bạn có thể đọc những dòng sau:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..., tuần thất cho...) đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên) vào lúc này. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỏi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được tu hành công hạnh Bồ Đề:
“PHÁT TÂM BỒ ĐỀ,
HỌ TRI TAM BẢO,
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP,
RỘNG KHẮP THẾ GIẢI.”

Thả xong đọc:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Hãy thực hiện nghi thức này và cùng chung tay xây dựng một tâm hồn bình an. Centaf luôn mong muốn mang lại sự hạnh phúc cho bạn và gia đình.

Xem thêm  Lá Bài Page of Swords: Ý Nghĩa Bất Ngờ

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.