Lưu trữ Danh mục: Chế độ kế toán

Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước

Hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC(Ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Trung tâm nghiên cứu và đào tạo kế toán thuế CENSTAF Điều […]