Phương trình điện li của K2SO4

Phương trình điện li K2SO4 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li K2SO4, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan điện li K2SO4. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số câu hỏi điện li:

 • Cách phân biệt chất điện li mạnh và yếu
 • Natri florua trong trường hợp nào không dẫn điện
 • Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là
 • Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa
 • Tập hợp các ion nào sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch
 • Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol dung dịch nào dẫn điện tốt nhất
 • Số loại ion có trong dung dịch axit photphoric là bao nhiêu nếu không tính đến sự điện li của nước

1. Viết phương trình điện li K2SO4

2. K2SO4 là chất điện li mạnh

K2SO4 là 1 muối trung hòa và là chất điện li mạnh nên khi tan trong nước tạo thành dung dịch có độ pH = 7

 • Tác dụng với dung dịch muối

+ Muối chứa ion Ba2+ như BaCl2; Ba(OH)2… → Do tạo thành kết tủa trắng BaSO4.

Xem thêm  CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

– Thí dụ: BaCl2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KCl

=> Phương trình ion: Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ (trắng)

 • Tác dụng với axit H2SO4

K2SO4 + H2SO4 → 2KHSO4

 • Trong nước, MgSO4 phản ứng được với KCl

MgSO4 + 2KCl ⇄ K2SO4 + MgCl2

3. Một số phương trình điện li quan trọng

 • Phương trình điện li Fe(OH)3
 • Phương trình điện li NaH2PO4
 • Viết phương trình điện li của Na2SO4
 • Phương trình điện li H2S
 • Phương trình điện li NaCl
 • Phương trình điện li của NaHS
 • Phương trình điện li NaHCO3

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Ca(NO3)2, BaCl2, HF

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH

D. H2SO4, ZnCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HF.

B. KNO3

C. H2O

D. CH3COOH.

Câu 3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KOH

B. HCl

C. HF

D. NH4Cl

Câu 4. Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?

A. NaCl, HCl, NaOH

B. HF, CH3COOH, KCl

C. H2S, H2SO4, NaOH

D. H2S, BaSO4, NaHCO3

Câu 5. Dãy các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là

A. Fe2+, Ag+, NO3-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

D. Ag+, Mg2+, NO3-, Br- .

Câu 6. Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:

Xem thêm  Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1 Các dạng bài tập Toán lớp 1 hay nhất

A. AgNO3, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3.

B. AgCl, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3.

C. AgNO3, BaCl2, Al2(CO3)3, Na2SO4.

D. Ag2CO3, Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaNO3.

Câu 7. Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là

A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.

C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.

D. HNO3, NaCl, Na2SO4.

Câu 8. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3 .

C. Na2SO4, HNO3, Al2O3.

B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.

D. Na2HPO4, Al2O3, Zn(OH)2.

…………………………..

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của K2SO4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.