Lưu trữ Danh mục: Thực hành kế toán thuế

Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp dịch vụ (Vận tải, du lịch…)

Khoá học “Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp dịch vụ” là một trong những khoá học rất là đặc biệt của CENSTAF. Với khoá học này thì tuỳ theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp là dịch vụ vận tải, du lịch hay nhà hàng khách sạn… mà CENSTAF sẽ đưa ra giải […]