Công văn 2017/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2017/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

    Kính gửiCục Thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 107/CT-TH.NV.DT ngày 26/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“4. Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

“3. Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

– Điểm 2.2 mục I phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”.

– Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định:

Xem thêm  Công văn 10211/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

“Bổ sung điểm 2.2 mục I Phần H nội dung sau:

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm (15) tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm (300) tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.”.

Căn cứ quy định trên, Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư thì việc thành lập doanh nghiệp mới phải gắn với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư; quy định về dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật đầu tư, Thông tư số 130/2008/TT-BTC và Thông tư số 18/2011/TT-BTC nêu trên. Nếu doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư nhưng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện tại địa phương khác không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư để hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Xem thêm  Công văn 10211/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, tình hình cụ thể của Công ty cổ phần Mỹ Kim để xác định điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế để đáp ứng.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết.

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *