Phương trình điện li của Mg(OH)2: Hướng dẫn và vận dụng

Chào mừng các bạn đến với Centaf! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phương trình điện li của Mg(OH)2. Đây là một chủ đề quan trọng trong hóa học, và chúng ta sẽ khám phá những điều thú vị liên quan đến nó. Hãy cùng tìm hiểu ngay!

Mg(OH)2 và phương trình điện li

Trước khi đi vào chi tiết, hãy tìm hiểu về khái niệm “chất điện li yếu”. Đây là những chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử bị phân li thành ion, còn lại tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Một ví dụ điển hình cho chất điện li yếu là Mg(OH)2.

Bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình điện li của Mg(OH)2 như sau:

Mg(OH)2 ⇔ Mg2+ + 2OH-

Những phương trình điện li quan trọng khác

Ngoài phương trình điện li của Mg(OH)2, còn có nhiều phương trình điện li khác quan trọng. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Phương trình điện li Zn(OH)2
 • Phương trình điện li CaCl2
 • Phương trình điện li H2SO3
 • Phương trình điện li H2CO3
 • Phương trình điện li NaClO
 • Phương trình điện li Sn(OH)2
 • Phương trình điện li HBr
 • Phương trình điện li H3PO3
 • Phương trình điện li của Na2HPO3

Bài tập vận dụng

Hãy thử sức với những bài tập vận dụng sau đây:

 1. Nhóm chất nào chỉ gồm các chất điện li mạnh?
  A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH
  B. HNO3, MgCO3, HF
  C. HCl, H2SO4, KNO3
  D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

 2. Một dung dịch chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol HCO3-. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là
  A. 2a + 2b = c – d
  B. a + b = c + d
  C. 2a + 2b = c + d
  D. a + b = 2c + 2d

 3. Chất nào sau đây là chất không điện li?
  A. NH4Cl
  B. Ba(OH)2
  C. CH3COOH
  D. C12H22O11

 4. Dãy gồm các chất đều là bazơ không tan là:
  A. NaOH, KOH, Ca(OH)2
  B. NaOH, KOH, Al(OH)3
  C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, NaOH
  D. Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2

 5. Dãy chất nào trong nước đều là chất điện li mạnh?
  A. H2SO4, Zn(NO3)2, BaCl2, H2S
  B. HCl, CH3COOH, Fe(NO3)3, NaOH
  C. HNO3, HF, BaCl2, KOH
  D. H2SO4, CaCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2

 6. Cho các phản ứng:
  (1): Zn(OH)2 + HCl → ZnCl2 + H2O
  (2): Zn(OH)2 →ZnO + H2O
  (3): Zn(OH)2 + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  (4): ZnCl2 + NaOH → ZnCl2 + H2O
  Phản ứng nào chứng tỏ Zn(OH)2 có tính lưỡng tính là
  A. (1) và (3)
  B. (2) và (4)
  C. (1) và (4)
  D. (2) và (3)

 7. Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,20M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?
  A. [H+] = 0,20M
  B. [H+] < [CH3COO-] C. [H+] > [CH3COO-] D. [H+] < 0,20M

Xem thêm  Tuổi Tý Mậu 2008: Màu sắc, Hướng phù hợp và Vật phẩm may mắn

Đó là những kiến thức cơ bản về phương trình điện li của Mg(OH)2 và các chất tương tự. Để tìm hiểu thêm và cải thiện kết quả học tập, hãy ghé thăm trang web của Centaf tại Centaf.

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo! Chúc các bạn thành công trong học tập!