Dạy Nguyên lý kế toán

Dạy Nguyên lý kế toán

CENSTAF liên tục tổ chức dạy nguyên lý kế toán vào các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần. Khoá học được CENSTAF thiết kế nhằm trang bị những kiến thức lý luận căn bản và cần thiết nhất cho một kế toán tổng hợp, kế toán thuế  trước khi bước sang học thực hành nghề kế toán thuế chuyên nghiệp. 

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – CĂN BẢN VÀ CỐT LÕI

Phần I:  BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

I.  Bản chất của hạch toán kế toán

1. Khái niệm.

2. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

2.1. Các khái niệm

2.2. Các nguyên tắc kế toán

II.  Đối tượng kế toán

1.     Tài sản (vốn)

2.      Nguồn hình thành tài sản ( Nguồn vốn)

3.      Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

4.      Các ví dụ và bài tập.


Phần II:  CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

I.  Phương pháp chứng từ kế toán

1. Khái niệm.

2. Nội dung cơ bản của bản chứng từ kế toán

       – Yếu tố bắt buộc

       – Yếu tố bổ sung

3. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

4. Vai trò, vị trí của phương pháp chứng từ kế toán

5. Các loại chứng từ kế toán

II. Phương pháp tính giá

1. Khái niệm

2. Yêu cầu

3. Nguyên tắc tính giá ( Nguyên tắc giá gốc)

4. Tính giá trị tài sản

4.1. Tính giá trị tài sản nhập kho, nhận về

      – Giá trị vật tư, hàng hoá nhập kho

Xem thêm  Đào tạo nguyên lý kế toán

      – Giá trị tài sản nhận về.

            + Do mua ngoài

            + Do nhận vốn góp liên doanh

      – Giá thành sản phẩm nhập kho

4.2. Tính giá trị tài sản xuất kho

     – Phương pháp Nhập trước – Xuất trước

     – Phương pháp Nhập sau – Xuất sau

     – Phương pháp bình quân

           + Bình quân cả kỳ dự trữ

           + Bình quân liên hoàn

     – Phương pháp giá hạch toán

     – Bài tập thực hành lý thuyết

III. Phương pháp tài khoản kế toán

1.Tài khoản kế toán

1.1. Khái niệm:

1.2. Kết cấu của TKKT

     – Kết cấu tài khoản kế toán

     – Nguyên tắc xây dựng tài khoản kế toán

     – Kết cấu của một số nhóm tài khoản cơ bản:

1.3. Phương pháp ghi chép trên TKKT

     – Phương pháp ghi đơn

     – Phương pháp ghi kép

     – Khái niệm ghi kép

     – Quan hệ đối ứng tài khoản

     – Định khoản:

2. Hệ thống tài khoản kế toán

 2.1. Khái niệm

 2.2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp thống nhất hiện hành

 – Đặc trưng: bao gồm 9 loại và loại TK ngoài bảng ( Loại 0)

 – Phân loại Tài khoản

              + Tài khoản tổng hợp (TK cấp 1)

              + Tài khoản phân tích ( TK cấp 2)

 – Cách đánh số hiệu

 – Bài tập thực hành

IV. Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

1.            Khái niệm

Xem thêm  Học nguyên lý kế toán

2.            Hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán

3.            Hệ thống báo cáo tài chính

4.            Bài tập thực hành 

Phần III: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP 

I. Kế toán quá trình mua hàng

1.            Chứng từ sử dụng

2.            Quy trình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán

3.            Tài khoản sử dụng: (những TK liên quan đến quá trình mua hàng )

4.            Phương pháp hạch toán

5.            Làm bài tập thực hành


II. Kế toán quá trình sản xuất

1.     Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.1.         Chứng từ sử dụng

1.2.         Tài khoản sử dụng

1.3.         Phương pháp hạch toán

2.     Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1.         Nội dung chi phí NCTT:

2.2.         Chứng từ sử dụng

2.3.         Tài khoản sử dụng

2.4.         Phương pháp hạch toán

3.     Kế toán chi phí sản xuất chung

3.1.         Nội dung chi phí

3.2.         Chứng từ sử dụng

3.3.         Tài khoản sử dụng

3.4.         Phương pháp hạch toán

4.     Kế toán tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm

4.1           Tài khoản sử dụng

4.2.          Phương pháp hạch toán

5.     Làm bài tập


III. Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

1.     Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm

1.1.          Chứng từ sử dụng

1.2.          Tài khoản sử dụng

1.3.          Phương pháp hạch toán

1.4.          Hạch toán khấu trừ thuế GTGT

2.     Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.1.          Chứng từ sử dụng

Xem thêm  Đào tạo nguyên lý kế toán

2.2.          Tài khoản sử dụng

2.3.          Phương pháp hạch toán


3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

3.1.          Tài khoản sử dụng

3.2.          Phương pháp hạch toán


4. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính

4.1.          Tài khoản sử dụng

4.2.          Phương pháp hạch toán

5. Kế toán thu nhập và chi phí khác

5.1.         Tài khoản sử dụng

5.2.         Phương pháp hạch toán


6. Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành

6.1.         Tài khoản sử dụng

6.2.         Phương pháp hạch toán


7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

7.1.         Tài khoản sử dụng

7.2.         Phương pháp hạch toán

Phần IV. HƯỚNG DẪN GHI SỔ KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

     1. Các hình thức kế toán

     3. Báo cáo tài chính

Buổi 13.

Kiểm tra cuối khoá

Chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh!


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ 

( CENSTAF )

Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.

Tel: 3776. 2204  – 0913. 58 3558 – 0977. 099. 088   

CENSTAF – NƠI BẠN GỬI CHỌN NIỀM TIN!

Dạy nguyên lý kế toán
Dạy nguyên lý kế toán cơ bản
Dạy nguyên lý kế toán tại Hà Nội
Dạy nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *