Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 1690/TCT-CS
V/v Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính.
      Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012
Kính gửi:– Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;
– Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG.
(Lô AI, AVI, AVII, KCN Tân Hương tỉnh Tiền Giang)
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/TGTGT-01/2012 ngày 05/01/2012 của Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG nêu vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 2.12, Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với trường hợp cho thuê tài chính như sau:
“2.12. Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải lập hóa đơn theo quy định.
Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải có hóa đơn GTGT (đối với tài sản mua trong nước) hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu (đối với tài sản nhập khẩu); tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT phải khớp với số tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT (hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu).
Các trường hợp tài sản mua để cho thuê không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không có hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì không được ghi thuế GTGT trên hóa đơn.
Việc lập hóa đơn như sau:
– Trường hợp tổ chức cho thuê tài chính chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ một lần thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính lập hóa đơn cho bên đi thuê để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
Trên hóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính ghi rõ: thanh toán dịch vụ cho thuê tài chính và thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê tài chính (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính.”
Tại Điểm 1 công văn số 12301/BTC-CST ngày 14/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của tài sản cho thuê tài chính như sau:
“Công ty CTTC và bên đi thuê nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuê tài sản dưới hình thức thuê mua tài chính để làm TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, hoặc sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được lựa chọn khấu trừ dần thuế GTGT đầu vào của tài sản này theo hướng dẫn tại điểm 2.14 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, hoặc thực hiện chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ, hoàn thuế theo quy định tại kỳ thu tiền đầu tiên của hợp đồng cho thuê tài chính kể từ ngày ban hành công văn này.
Trường hợp chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ một lần thuế GTGT đầu vào của tài sản CTTC, Công ty CTTC lập hóa đơn cho bên đi thuê để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
Trên hóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ CTTC, Công ty CTTC ghi rõ: Thanh toán dịch vụ CTTC và thuế GTGT đầu vào của tài sản CTTC, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ CTTC (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vào của tài sản CTTC.
Căn cứ vào hóa đơn thu tiền lần đầu của dịch vụ CTTC, bên đi thuê kê khai, khấu trừ thuế theo quy định. Trong đó, điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng được yêu cầu là chứng từ thanh toán qua ngân hàng khi mua tài sản để cho thuê tài chính.
Đối với các hợp đồng cho thuê tài chính đang thực hiện tại thời điểm ban hành công văn này, Công ty CTTC thỏa thuận lại với khách hàng lựa chọn phương pháp khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT chưa khấu trừ hết theo hướng dẫn trên.”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam ký hợp đồng cho thuê tài chính và lựa chọn chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản mua cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính (Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG), Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam lập hóa đơn cho Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
Trên hóa đơn GTGT thu tiền lần đầu (bao gồm cả thu tiền vốn gốc hoặc thu tiền lãi), Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam phải ghi rõ: Thanh toán dịch vụ cho thuê tài chính và thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê tài chính (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính.
Trường hợp Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam đã lập hóa đơn GTGT chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT của tài sản mua cho thuê tài chính cho Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG khấu trừ một lần (trước thời gian thanh toán tiền lãi hợp đồng) thì đề nghị Công ty cho thuê tài chính KEXIM Việt Nam thực hiện điều chỉnh ghi toàn bộ số thuế GTGT của tài sản mua cho thuê tài chính vào hóa đơn của lần thu tiền lãi tiếp theo để chuyển cho Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG để được xem xét khấu trừ thuế theo quy định tại Điểm 1 công văn số 12301/BTC-CST ngày 14/09/2010 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG biết./.
 
 
Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC-TCT (1)
– Lưu VT, CS (2).
– Học kế toán
– Đào tạo kế toán
– Thực hành kế toán
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Xem thêm  Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *