Công văn 6667/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6667/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012
Kính gửi:Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn.
(Số 58 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 96/Cv-TS ngày 08/11/2012 của Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn về việc giải tỏa cưỡng chế hàng hóa nhập khẩu;

Căn cứ khoản 8 Điều 25 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: “Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng xét miễn thuế, nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan thì được thông quan với điều kiện phải có văn bản của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác nhận hàng hóa nhập khẩu đang bị cưỡng chế là hàng nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, thuộc đối tượng được xét miễn thuế. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận này.

Trường hợp kiểm tra, xác định hàng hóa không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, cơ quan hải quan không thực hiện thông quan cho số hàng hóa được lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xác nhận là hàng hóa nhập khẩu phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng xét miễn thuế tiếp theo của doanh nghiệp và xử phạt doanh nghiệp theo quy định (nếu có)” Theo đó, xét đề nghị của Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xem thêm  Công văn 7283/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

1. Đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo của Công ty phục vụ trực tiếp cho quốc phòng thuộc đối tượng được xét miễn thuế đề nghị Công ty thực hiện theo quy định trên.

2. Đối với các lô hàng nhập khẩu khác của Công ty xử lý như sau:

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trong thời gian kiểm tra, tổng hợp để xác định cơ sở xét miễn thuế đối với tờ khai số 8603/NKD ngày 12/9/2012 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III – Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Hải quan đồng ý cho thông quan các lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn đến hết ngày 31/12/2012 nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Ngoài số tiền nợ thuế đang chờ xét miễn thuế của tờ khai số 8603/NKD ngày 12/9/2012 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III – Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng xuất nhập khẩu khác;

– Các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của luật các tổ chức tín dụng.

Xem thêm  Công văn 7283/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

– Công ty phải có văn bản cam kết thực hiện theo kết luận cuối cùng của Tổng cục Hải quan đối với số tiền thuế nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn được biết./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *