Công văn 4162/TCT-CS về chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 4162/TCT-CS
V/v chính sách thuế.
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận công văn số 7247/CT-TTr1-N4 ngày 24/9/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với Công ty TNHH Adidas Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 9 Chương I Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định cơ quan quản lý thuế có quyền ấn định thuế.

Tại Khoản 1e Điều 37 Chương IV Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định các trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế như sau:

“e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”.

Tại Khoản 4.3 Điều 3 Phần A Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết quy định về các trường hợp doanh nghiệp được xác định là các bên có quan hệ liên kết.

Tại Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Xem thêm  Thông tư số 173/2016/TT-BTC

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như sau:

1/ Xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Adidas Việt Nam và nội dung từng khoản chi phí để xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

2/ Xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 7247/CT-TTr1-N4 nêu trên thì các giao dịch giữa Công ty TNHH Adidas Việt Nam và các bên có thể là các giao dịch liên kết. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể mối quan hệ giữa Công ty TNHH Adidas Việt Nam và Công ty Adidas AG, Công ty Adidas Singapore, Công ty Adidas International Trading B.V, các nhà bán lẻ; kiểm tra các hợp đồng thương mại mà Công ty TNHH Adidas Việt Nam đã ký với các bên nêu trên và các tài liệu khác có liên quan để xác định sự phù hợp của các khoản chi phí của Công ty TNHH Adidas Việt Nam theo quy định tại Thông tư 66/2010/TT-BTC nêu trên.

Xem thêm  Công văn Số: 1166 /TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, Ban CC&HĐH;
– Thanh tra TC;
– Website Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, CS(2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *