Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 4152/TCT-KK
V/v hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 762/CT-KTT đề ngày 17/08/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Điểm 2.1, Mục X, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; khoản 2, Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế cho cục thuế quản lý địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.”

Nếu Tổng công ty hàng không Miền Nam là chủ đầu tư dự án Sân bay Quốc tế Phú Quốc nằm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và đã ký hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài để thực hiện dự án thì Tổng công ty hàng không Miền Nam kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án Sân bay Quốc tế Phú Quốc tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.

Xem thêm  Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

Đề nghị Cục thuế tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

 Nơi nhận:– Như trên;
– Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam;
– Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
– Vụ: CS; PC; DNL (TCT);
– Lưu: VT,KK (2b).- 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *