Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 4175/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex.

Trả lời công văn số 605/2012/CV/CTTV-CTN2 ngày 20/9/2012 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex về chính sách thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 1 Mục III Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về đối tượng và điều kiện áp dụng đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu như sau:

“Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục III Phần B Thông tư này nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư này.

Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.”

Xem thêm  Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

– Tại Điểm 2 Mục III Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về doanh thu tính thuế GTGT như sau:

“Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài về việc “Tư vấn quốc tế thành lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu cho hợp phần 2 và 3 – Giai đoạn II – Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Đồng Hới”; Nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu thì Ban QLDA khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài phải thực hiện nộp thuế GTGT thay nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên, cụ thể:

Xem thêm  Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu phụ Việt Nam Vinaconex để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Ban QLDA thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Vinaconex thực hiện.

Thuế GTGT đầu vào của Nhà thầu nước ngoài phát sinh trong việc ký kết hợp đồng thầu phụ với Vinaconex để phục vụ Dự án không được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế mà được tính vào chi phí của Nhà thầu nước ngoài. Ban QLDA không có trách nhiệm chi trả phần thuế GTGT phát sinh này cho Vinaconex.

Nhà thầu phụ Vinaconex thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT và các loại thuế khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex được biết./.

 Nơi nhận:– Như trên;
– Vụ PC- BTC;
– CT Hà Nội;
– CT Quảng Bình;
– Vụ PC -TCT;
– Lưu: VT, CS (2b).- 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *