Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10212/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân
                    TP.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2012
Kính gửi:Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd – Chi nhánh TP.HCM
Đ/chỉ: Tầng 18, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304413344

Trả lời văn bản số 011-MZHHCM-2012 ngày 06/12/2012 của Chi nhánh về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại điểm 2.1 Mục II Phần A quy định về thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“… Các khoản thu nhập nêu trên làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế là thu nhập trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thu nhập trước thuế). Trường hợp thu nhập thực nhận không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thu nhập sau thuế) thì phải quy đổi thành thu nhập trước thuế theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”.

+ Tại Mục I Phần B quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

– Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

– Các khoản giảm trừ gia cảnh.

– Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

…”

– Căn cứ khoản 3.3.2 Điều 4 Thông tư số 02/2010 ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

Xem thêm  Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

“Cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia cá nhân cư trú mang quốc tịch tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

a) Căn cứ xác định các khoản bảo hiểm được trừ: Cá nhân thuộc đối tượng nêu tại điểm 3.3.2 nêu trên phải có các chứng từ chứng minh đã nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của nước ngoài.

Chứng từ chứng minh bao gồm: chứng từ thu tiền của cơ quan bảo hiểm hoặc xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp cơ quan chi trả nộp thay).

b) Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và quyết toán theo số chính thức khi hết năm; trường hợp không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế”.

– Căn cứ khoản 2 công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế:

Xem thêm  Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

“Trường hợp cá nhân nhận lương sau thuế (Lương NET) và được tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay một số khoản như: Bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện, tiền nhà, … thì việc quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế theo cách chỉ quy đổi phần lương sau thuế (Lương NET) (đã giảm trừ gia cảnh) sang thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế, sau đó cộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả thay cho cá nhân để xác định thu nhập tính thuế TNCN”.

­Trường hợp nhân viên nước ngoài được Hội sở chính tại Nhật Bản bổ nhiệm sang làm việc tại Chi nhánh, trong năm tính thuế là cá nhân cư trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập tiền lương, tiền công là thu nhập sau thuế (thu nhập NET) từ 2 nguồn Hội sở chính và Chi nhánh thì phải quy đổi tổng thu nhập NET nhận được từ hai nơi thành thu nhập trước thuế để tính thuế TNCN theo quy định. Đối với phần lương NET nhận từ Nhật Bản, thu nhập quy đổi là phần thu nhập sau thuế (lương NET) đã trừ bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng tại Nhật.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Xem thêm  Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu
 Nơi nhận:– Như trên
– Phòng KT2
– Phòng PC
– Lưu: VT, TTHT
– Website Cục thuế
2887-300875/2012-ttq- 
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *