Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 1696/TCT-CS
V/v Ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa.
           Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

          Tổng cục Thuế nhận được công văn số 801/CT-THNVDT ngày 23/12/2011 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về quy định của chính sách liên quan đến miễn tiền thuê đất với doanh nghiệp cổ phần hóa, ngày 31/3/2008 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1275/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về vấn đề này, theo đó:


– Tại khoản 1, Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, quy định:


“1. Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.” Sitemap;


– Tại điểm 1 Mục IV Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 3/1998/QH10 quy định:

Xem thêm  Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


“Đối với doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và Doanh nghiệp nhà nước giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại Nghị định số 103/199/NĐ-CP, mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà Doanh nghiệp nhà nước đã thuê của nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp mới thành lập có thuê thêm đất của nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại thông tư này cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh.”


Tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:


“1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.”


– Tại điểm 2, mục VI, phần I Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

Xem thêm  Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp


“2- Dự án đang hoạt động và thực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm, trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành không thuộc diện được miễn, giảm; nay tiếp tục trả tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, nếu thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì được thực hiện miễn, giảm cho thời gian còn lại”.


Đề nghị Cục thuế căn cứ hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để xử lý theo đúng quy định.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Lưu VT, CS.
– Hoc ke toan;
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *