Thuế nhà thầu


Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4152/TCT-KK
V/v hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang


Trả lời công văn số 762/CT-KTT đề ngày 17/08/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Điểm 2.1, Mục X, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; khoản 2, Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam phải khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế cho cục thuế quản lý địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.”

Nếu Tổng công ty hàng không Miền Nam là chủ đầu tư dự án Sân bay Quốc tế Phú Quốc nằm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và đã ký hợp đồng với các nhà thầu nước ngoài để thực hiện dự án thì Tổng công ty hàng không Miền Nam kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án Sân bay Quốc tế Phú Quốc tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ: CS; PC; DNL (TCT);
- Lưu: VT,KK (2b).

Học kế toán

Đào tạo kế toán

Thực hành kế toán

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Bài viết liên quan

- Công văn 4175/TCT-CS về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoàii

-Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

-Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 657/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

-Công văn 632/TCT-CS về chính sách thuế

-Công văn 231/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

-Công văn 4451/TCT-CS về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

-Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010- Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

-Thông tư 64/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

-Công văn 15743/BTC-CST về trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài

-Công văn 4168/TCT-HTQT V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

-Công văn của Tổng cục Thuế số 1947 /TCT -CS ngày 08 tháng 6 năm 2011 V/v: chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

-Công văn 5253/TCT-CS: chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Design Web GGO