Công văn 2031/TCT-CS về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ

                      

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2031/TCT-CS
V/v thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
                 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái


         Trả lời công văn số 596/CT-THNVDT ngày 17/4/2012 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại mẫu tờ khai số 01/TK-SD ĐPNN ban hành kèm theo Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại chỉ tiêu số 23 quy định đối với đất nước có Giấy chứng nhận: Số GCN:  [23.1] Ngày cấp:” Sitemap.


Theo Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:


+ Tại điểm a khoản 1 Điều 2 quy định: “a) Trang 1 là trang bìa; đối với bản cấp cho người sử dụng đất thì trang bìa mầu đỏ gồm Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” màu vàng, số phát hành của giấy chứng nhận màu đen, dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đối với bản lưu thì trang bìa màu trắng gồm Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” màu đen, số phát hành của giấy chứng nhận màu đen, dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường;”

Xem thêm  Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa


Tại khoản 8 Điều 3 quy định: “8. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ghi bằng chữ số Ả Rập gồm 5 chữ số theo số thứ tự vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi thêm chữ “H” vào trước chữ số đó đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ghi thêm chữ “T” vào trước chữ số đó đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”


Căn cứ các quy định trên, đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo mẫu Giấy chứng nhận ban hành kèm theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thông tin ghi vào chỉ tiêu số [23.1] trên tờ khai số 01/TK-SDĐPNN là thông tin về “số phát hành của giấy chứng nhận màu đen” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ CST-BTC; Vụ PC-BTC;
– Vụ KK&KTT; Vụ PC-TCT (1b);
– Lưu VT, CS (2b).
– Hoc ke toan;
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 Trang chủ: https://censtaf.edu.vn/

Xem thêm  Hạch toán chi phí tiền lương tháng 13 và chuyển lỗ được hạch toán như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *